Aathvaninchya deshat me mala kadhi pathavat nahi, karan jatana ti kush astat pan yetana… yetana ti parat yet nahi…ME_MAZZA

Mazi gosht mala sangtana me jast kholvar shirat nahi, karan navalahi mag me nirdosh asa urat nahi. ME_MAZZA

khuddh maza eklepana mazyashi bolka hoto, khuddh maza eklepana mazyashi bolka hoto, mag koni shabdhi bolala tar tar maza galka hoto,

Tu javal asalis ki nust tula baghn hot, tu javal asalis ki nust tula baghan hot tu barobar nasalis ki nust tuzyasobat jagan hot.

me ahech jara asa….ekta ekta rahnara, valhkh pan suddha galhtana pahanara,

Mazya hasanyavar jau naka mazya rusnyavar jau naka…jari me tumchyat basalo tar mazya asnyavar jau naka.

Tu sobat asalis ki mala mazihi athavan nasate, tu fakt sobat rha me dusara kahi magat nahi.

ata punha tuzya darasamorch te santh valan lagel, ani maz man punha vedyasarkha vagel,

thauk asat tuz yen ashkya ahe, pan tuzi vat baghan sodat nahi, me hi mhanto joude, maz man me modat nahi..

me tuzyakade yayach tharavato pan yeu shakat nahi, vat payat gutmalte, paul pudhe uchlat nahi,

tulshipudhe diva lavtana tula kumpana baher pahil, me yeu shakle nahi karan madhi kumpan ubha rahila,

ekda mala na tu mazi vat baghtana pahaych, mag tyasathi ahdich kuthetari lapun rahaychy.

ithe pratekala vatat aapanach shahane, yavar upay ekach sagalhe shantpane pahane.

prathmik garaj bhaglyavar he mansachi kapde ghaltat, tari manat housene te hinsra srwapad paltat

tyaveli rat-rani kashi baharleli hoti, pahat houn sudha ratra thodi uraleli hoti,

pratekala jagayla hav aap-aaplya parine, karan to..vaishakhat hi garva deto valhvachya sarine

parva ek pakhru ranat aapal ghart shodhat rahil, kas sangu tyala tyach ghart padatana me pahil

lokanchyat vavartana mi mazza totaya mhanun vavarto, kuni maz khar rup olhakhal ki mazyatala me bavarato,

to prachand vad kasa unmalun padala hota, mhane tyala bilagalela sayalila vel kuni khudala hota

mazya manacha mazya mendushi chatischa akada ahe, maz man tas saral ahe ya menduchach rasta vakda ahe.

ranomalh palhun gelele shabd tu gelyavar parat yetat, ani kay kay bolaych hot yachi athavan karun detat.

alhuvachya panavar kas pani swath:la sawarun basat, motyasarkh disnyachya nadat vahanach haraun basat

mala nahi avadat tuz asa ushira yen, tu yenya adhich tuzya sobat mala dur - dur nen

apan bhetaycho te vadach zad mazya-sarkhach kamret vaklay, tithech mazya mulane chahach dukan taklay

ekda vatal tula spashtach sangav, mag vatal kgdavar lihav, nantar mhatal jaude tuz tula kaltay ka te pahav

avadat mala pavsat chimb chimb bhijan, anubhavato me tevha bijach ankunyasathi rujan.

maran darashi aalyavar me mhatal tula shambhar varshe ayushy ahe, maran hi chat padal, mhanal 'kay ha manushya ahe'

tu budatana me tuzyakade dhavalo te madatila nave sobatila, nahitar…mala tari kuthe pohayla yetay.

bharun aalel aabhalh, dhalat gelela divas, mazya manat chandrachi aasha, aani nemki aleli avas,

pratekala ek abhal asav kadhi vatal tar bhararnyasathi, pratekala ek gharat asav sandhyakalil paratnyasathi


This entry was posted on 12:10 PM and is filed under . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.